Thông báo về việc thay đổi ngày lập danh sách cổ đông và bổ sung mục đích lập danh sách cổ đông

Thông báo về việc thay đổi ngày lập danh sách cổ đông và bổ sung mục đích lập danh sách cổ đông

Kính gửi:     Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Ngày 15/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã thông báo đến quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, để có thời gian chuẩn bị kỹ hơn cho việc lấy ý kiến cổ đông, đồng thời phục vụ cho việc chi trả cổ tức năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo điều chỉnh ngày lập danh sách cổ đông và bổ sung mục đích của việc lập danh sách cổ đông như sau:

  1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán:

– Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán cũ: 05/8/2019.

– Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán điều chỉnh: 16/9/2019.

– Lý do điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán: để Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ hơn cho việc lấy ý kiến cổ đông, đồng thời lập danh sách cổ đông để phục vụ cho việc chi trả cổ tức năm 2018.

  1. Bổ sung lý do và mục đích của việc lập danh sách cổ đông:

– Mục đích cũ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

– Mục đích bổ sung: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

– Lý do bổ sung mục đích của việc lập danh sách cổ đông: để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

  1. Nội dung:

3.1. Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2019.

– Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

– Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3.2. Về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

– Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng);

– Hình thức chi trả: tiền mặt;

– Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 16/10/2019;

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán Công ty – Căn số 02 Lô TT-B, Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần, từ Thứ 2 đến Thứ 6) từ ngày 16/10/2019.

Xin mời quý vị cổ đông xem thông báo của Hội đồng quản trị Công ty tại đây!