Công ty HUD8 trân trọng thông báo về việc thay đổi người nội bộ như sau:

1. Ông Tạ Văn Phương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/3/2023 (theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Ông Phạm Quang Yên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán của Công ty và điều hành hoạt động của Phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/3/2023 (theo Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Chi tiết quyết định của HĐQT và bản cung cấp thông tin của ông Phạm Quang Yên xem tại đây!