Kính gửi Quý cổ đông!

Ngày 10/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 có Thông báo số 28/TB-HĐQT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày tổ chức Đại hội là 21/4/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội vào ngày 21/4/2020 như dự kiến và gửi văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty HUD8 được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xem văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây!

Công ty HUD8 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông!