Ngày 08/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời Hội nghị tập trung đánh giá tổng kết công tác xây dựng đảng và thực hiện Điều lệ Đảng khóa XII gắn với quá trình thực tiễn của doanh nghiệp để thảo luận tại Hội nghị đóng góp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vào Điều lệ Đảng trình lên cấp trên chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII.

Ảnh Hội nghị của Đảng ủy Tổng công ty HUD

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối DNTW. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, cán bộ chủ chốt trong hệ thống đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể toàn Tổng công ty.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Hoài Đông Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc  Tổng công ty trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng chí Tạ Trọng Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo các tổ chức đảng hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã hoàn thành đúng quy định và đã đi vào hoạt động ổn định.Hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của cả tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con Tổng công ty về cơ bản đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD đều đạt trên 40% kế hoạch cả năm được phê duyệt, phù hợp với mức chung của toàn ngành. Công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án mới được tích cực triển khai với một số kết quả cụ thể. Công tác đầu tư nhiều dự án chuyển tiếp được thúc đẩy, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư và kinh doanh trong 6 tháng cuối năm. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Hoài Đông trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2019, là thời điểm cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ lãnh đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty và cấp ủy các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Đồng chí Tạ Trọng Tấn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ XII, đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, chất lượng học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết được nâng cao, đạt chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và ban điều hành. Qua thực tế công tác đảng tại doanh nghiệp, Đảng ủy Tổng công ty cũng kiến nghị một số nội dung sửa đổi trong thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp với thực tiễn hoạt động doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận, thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm đã được trình bày theo các nhóm vấn đề: các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, công tác tuyên giáo phù hợp với đặc thù của Tổng công ty; những khó khăn vướng mắc và giải pháp để tháo gỡ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty,..

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi phân tích bối cảnh quốc tế và tình hình kinh tế xã hội đất nước, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm, tạo được các tiền đề để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm. Nêu bật kết quả đạt được của Tổng công ty trong những năm qua, nhất là những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, thống nhất với những phương hướng nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng đảng, về tư tưởng chính trị, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp, nghiên cứu, triển khai cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp theo hướng vừa kế thừa, phát triển những nhiệm vụ nhiệm kỳ trước, vừa bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp hiện nay. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối bày tỏ sự tin tưởng, với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo các cấp và tập thể người lao động trong toàn Đảng bộ, chắc chắn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong thời điểm cán bộ đảng viên và người lao động đang nỗ lực thi đua hoàn thành cao nhất mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ VI đề ra và thi đua chào mừng 30 năm ngày Truyền thống Tổng công ty 10/10/2019. Vì vậy, ngay sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, trước hết là Bí thư và người đứng đầu đơn vị, trên tinh thần ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và các nội dung nêu trong các báo cáo tại Hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất năng lực, tinh thần tận tâm, tận tuỵ với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn; bảo đảm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Hình ảnh các đại biểu tham luận tại Hội nghị:

Nguồn: http://www.hud.com.vn