Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 3/2014

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 3/2014

Ngày 3/3/2014, tại trụ sở Tổng công ty, ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã chủ trì Hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2014 của Tổng công ty HUD, có sự tham gia của: ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; các Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN Tổng công ty; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tổng công ty, Trưởng các Ban chuyên môn của Tổng công ty; Giám đốc các Ban quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty thành viên và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết.

Hội nghị nghe Trưởng ban KHTH báo cáo mục tiêu nhiệm vụ SXKD tháng 3/2014 của Tổng công ty.

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Trưởng ban Kế hoạch – tổng hợp báo cáo tổng hợp kết quả SXKD tháng 1, 2/2014, nhiệm vụ kế hoạch SXKD tháng 3/2014 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tháng 1, 2/2014, SXKD của Công ty mẹ tập trung chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh nhà và hạ tầng với giá trị thực hiện trong đạt 177.2 tỷ (299%KH); kết quả tài chính tháng 1, 2 có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra (doanh thu 162 tỷ đạt 116%KH, lợi nhuận 5 tỷ đạt 116%KH, nộp ngân sách 42 tỷ đạt 129% KH).

Trên cơ sở các số liệu báo cáo, các thành viên dự họp đã thảo luận phân tích tình hình, nhất là những yếu tố tạo khó khăn để đề xuất các giải pháp từng bước tháo gỡ các khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ SXKD
tháng 3/2014 cho các đơn vị trong Tổng công ty.

 

Sau thảo luận, Tổng giám đốc Tổng công ty đã khái quát tình hình chung của Tổng công ty và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, vừa tập trung thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty vừa chủ động, sáng tạo đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ triệt để các khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất SXKD tháng 3/2014 và hoàn thành kế hoạch SXKD quý I/2014, đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị các tiền đề cần thiết cho hoạt động SXKD trong các tháng tiếp theo của năm 2014. Tổng giám đốc cũng yêu cầu các Ban chức năng Tổng công ty tập trung rà soát, đánh giá, hoàn thiện, trình ban hành các quy trình: ISO, Văn phòng điện tử, quản lý dự án đầu tư … theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty tập trung hoàn thành một số nhiệm trọng tâm của tháng 3 và quý I/2014 theo đúng kế hoạch của năm 2014. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng một số nhiệm vụ như: tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hành triệt để mục tiêu tiết giảm chi phí quản lý; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của các công ty thành viên trong tháng 4/2014; Tập trung quyết liệt cho việc hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án nhà ở xã hội tại Tây Nam Linh Đàm trong Quý II/2014 và một số dự án Nhà ở xã hội của Tổng công ty đang triển khai; Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện công tác cổ phần hoá Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng và phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai quyết liệt trong thời gian tới… Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Nghiêm Văn Bang đã nêu ra một số giải pháp cụ thể, yêu cầu Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện trong tháng 3/2014 làm tiền đề thực hiện nhiệm vụ của tháng 4 và cả năm 2014.