HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HUD8 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sáng ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Công ty HUD8 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.500.700 cổ phần, chiếm 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Ngô Doãn – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, …

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty HUD8 đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện đều vượt mức kế hoạch, vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, trước những thời cơ và thách thức được nhận định, Công ty tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã được trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Công ty mẹ – Tổng công ty HUD, Công ty HUD8 phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Phan Trường Sơn – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

 

Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty. Theo đó, bà Trần Thị Quỳnh Hoa được Đại hội chấp thuận cho thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Ngọc Hải – Phó Giám đốc Công ty được Đại hội bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Ngô Doãn – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa và chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hải được bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị