Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Công ty; Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; chủ trương giảm giá trị đầu tư tại công ty con; Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung,…

Ông Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Song, bằng sự sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty HUD8 đã vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD, các giá trị SXKD thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, vốn của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển. Trên cơ sở kết quả SXKD đã đạt được, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2020 là 10% vốn điều lệ (đạt 100% mức cổ tức kế hoạch).

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, trước những thời cơ và thách thức mới, tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã được trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Công ty mẹ – Tổng công ty HUD, Công ty HUD8 phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những thách thức và cơ hội trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội

Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội bầu ông Nguyễn Đức Minh – Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (thay bà Phùng Thị Phương Anh) và bầu ông Nguyễn Văn Tuấn – Cử nhân Luật kinh tế giữ chức thành viên Ban kiểm soát (thay ông Bùi Hoàng Giang).

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD chụp ảnh lưu nệm với HĐQT và BKS Công ty HUD8