Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 16/9/2021 của Hội đồng quản trị, Công ty HUD8 trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết xin mời quý vị cổ đông xem Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây!