Báo cáo tài chính năm 2018 (điều chỉnh)

Báo cáo tài chính năm 2018 (điều chỉnh)

Công bố báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Chi tiết vui lòng tải tại đây:    BCTC hợp nhất năm 2018

BCTC riêng Công ty HUD8 năm 2018