Công bố báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Chi tiết vui lòng tải tại đây:    BCTC hợp nhất năm 2018

BCTC riêng Công ty HUD8 năm 2018