Xin mời quý vị cổ đông xem tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo các file dưới đây!

1. TB moi hop DHDCD

2. TB de cu ung cu

3. Giay dang ky tham du DH 2020

4. Giay UQ tham du DH 2020

5. So yeu LL ung vien HDQT

6. Chuong trinh DHDCD

7. Quy che lam viec

8. BC cua BGD

9. BC cua HDQT

10. Bao cao BKS

11.1.BCTC HUD8 2019

11.2.BCTC hop nhat 2019

12. The le bieu quyet

13.1. TTr.HUD.2020

13.2. TTr.HDQT.2020

13.3. TTr.HDQT.2020

13.4. TTr.HDQT.2020

13.5. TTr.HDQT.2020

14. Quy che bau cu

15. Du thao NQ DHDCD

16. Thông tin ứng viên HĐQT

17. Thông tin ứng viên HĐQT