Hội đồng quản trị Công ty HUD8 xin gửi tới quý vị cổ đông thông báo mời họp và hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2021. Thông tin chi tiết xin mời xem tại các file dưới đây:

1.Thong bao moi hop ĐHĐCĐ

1.1.Giay dang ky tham du DH

1.2.Giay uy quyen

1.3. Chuong trinh DH

2. Bao cao ket qua SXKD

3.Bao cao cua HDQT

4.Bao cao cua Ban kiem soat

5.1.BCTC rieng

5.2.BCTC hop nhat

6.Cac to trinh

6.1.Du thao Dieu le

6.2.Du thao Quy che noi bo

6.3.Du thao Quy che hoat dong cua HDQT

6.4.Du thao Quy che hoat dong cua BKS

7.Thong bao de cu, ung cu HDQT, BKS

8.Du thao Nghi quyet DHDCD 2021

9.Sơ yếu LL ứng cử viên thành viên HĐQT

10.Sơ yếu LL ứng cử viên thành viên BKS