Hội đồng quản trị Công ty HUD8 xin gửi tới quý vị cổ đông Thông báo mời họp và Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2022. Thông tin chi tiết xin mời xem tại các file dưới đây:

1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022

1.1 Giay dang ky tham du DH 2022

1.2 Giay UQ tham du DH 2022

1.3 Chuong trinh ĐHCD 2022

1.4 Quy chế làm việc của DHDCD

2 BC ket qua SXKD

3 BC cua HDQT

4 BC cua Ban kiem soat

5.1 BCTC rieng

5.2 BCTC hop nhat

6.1 TTr 105

6.2 TTr 106

6.3 TTr 107

6.4 TTr 108

6.5 TTr 109

6.6 TTr 110

3.Thể lệ biểu quyết thông qua các ND ĐHHĐCĐ 2022

4.Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN2022

7.1 TB bau HDQT va BKS

7.2 Van ban thanh lap nhom co dong

7.3 Thu de cu

7.4 So yeu LL ung vien HDQT, BKS

8 Du thao Nghi quyet DH (23.5.2022)

9 DS ung vien HDQT nhiem ky 2022-2027

10 DS ung vien BKS nhiem ky 2022-2027