Hội đồng quản trị Công ty HUD8 xin gửi tới quý vị cổ đông Thông báo mời họp và Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thông tin chi tiết xin mời xem tại các file dưới đây:

Thông báo mời họp

Giấy ủy quyền dự ĐH

Giấy đăng ký dự ĐH

Chương trình Đại hội

Quy chế làm việc

Thể lệ biểu quyết

BCTC Riêng HUD8.2022

BC Hợp nhất HUD8.2022

BC của Ban điều hành

Báo cáo của HĐQT

BC cua BKS

Các tờ trình

Dự thảo Nghị quyết