Tại Quyết định số 121/QĐ-SGDHN ngày 07/3/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty HUD8. Công ty HUD8 xin công bố Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xem Quyết định của Sở GDCK Hà Nội tại đây!