Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 30/01/2019, Công ty HUD8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019.

Tại hội nghị, Ban điều hành Công ty đã báo cáo, đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và nêu ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cùng những giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Ban chấp hành Công đoàn báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Năm 2018, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kiên định với mục tiêu đề ra, Công ty HUD8 đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt mức kế hoạch. Công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án đều đáp ứng tiến độ, vốn góp của cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, đề xuất một số nội dung liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Ông Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị: