Công bố hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Chi tiết hợp đồng vui lòng tải tại đây