Công ty HUD8 trân trọng thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chi tiết vui lòng tải tại đây