Công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty HUD8 và báo cáo tài chính hợp nhất). Xin mời quý cổ đông tải files dưới đây:

Bao cao tai chinh kiem toan 2018 (HN)

Bao cao tai chinh kiem toan 2018 (rieng)