Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội

Năm 2021, mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Song, Công ty HUD8 đã vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu chính đạt từ 100% đến 215% kế hoạch, phát triển được một dự án mới, vốn của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, trước những thời cơ và thách thức mới, tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã được trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, sự ủng hộ của các cổ đông và sự giúp đỡ có hiệu quả của Công ty mẹ – Tổng công ty HUD, Công ty HUD8 phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Phan Trường Sơn – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội

Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên.

Ông Phan Trường Sơn – Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị Công ty HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027