Thông báo v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty HUD8 trân trọng thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chi tiết vui lòng tải tại đây