Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty HUD8 trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty theo file dưới đây:

  1. Nghị quyết 78.NQ.ĐHĐCĐ
  2. Biên bản họp ĐHĐCĐ