Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!