Ngày 27/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-HĐQT bổ nhiệm bà Võ Thị Nhân giữ chức Kế toán trưởng Công ty. Xin vui lòng xem Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị và Bản cung cấp thông tin của bà Võ Thị Nhân dưới đây:

1. Quyết định bổ nhiệm KTT

2. Bản cung cấp thông tin của bà Võ Thị Nhân.