Bản cung cấp thông tin của ông Lê Minh Phúc – Phó Giám đốc Công ty.

Xin vui lòng xem tại đây!