Ngày 09/10/2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty HUD8.