Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!