Công ty HUD8 công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và ông Lê Quang Phong – Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!