Ngày 16/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã thông qua Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Xin mời quý vị cổ đông xem nội dung Nghị quyết tại đây.