Thông báo thay đổi Người nội bộ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 22/4/2021, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

– Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Phùng Thị Phương Anh và miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Bùi Hoàng Giang theo nguyện vọng cá nhân.

– Bầu ông Nguyễn Đức Minh giữ chức thành viên HĐQT (thay bà Phùng Thị Phương Anh) và bầu ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức thành viên BKS (thay ông Bùi Hoàng Giang)

Thông tin của người nội bộ mới xin mời xem tại đây!