Ngày 07/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 ban hành Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, chi tiết xin vui lòng xem tại đây.