Ngày 06/7/2023, Công ty HUD8 nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9. Nội dung thay đổi: cập nhật ngày cấp, nơi cấp Căn cước công dân và địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!