Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Biên bản thanh lý Hợp đồng vay vốn với người có liên quan – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!